Algemene bepalingen POPsCOOL Junior

 

Cursus

 • De cursus bevat een individuele muziekles van 20 minuten per week (15 lessen in totaal), of 30 minuten per week (10 lessen in totaal).
 • Het cursusjaar is voor bepaalde tijd van 5 maanden.
 • Alleen voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar.

Traject afgelopen

Muziekcursus

 • Door inschrijving wordt voor bepaalde tijd een verbintenis aangegaan tot lesnemen, waarbij enerzijds de docent en anderzijds de leerling(e) is betrokken.
 • De lestijden en de lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld.
 • Bij verzuim van de cursist wegens ziekte of dergelijke, kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van lesgeld. Afwezigheid graag melden 24 uur van tevoren.
 • Bij verhindering op het overeengekomen tijdstip, heeft de cursist de mogelijkheid om zijn/haar les te ruilen met een medecursist.
 • Bij ziekte of verhindering van de docent wordt er een vervanger geregeld of wordt de muziekles ingehaald op een nader te overleggen tijd.

Lesgelden

 • Er zijn twee betalingswijzen mogelijk: Popscool wordt gemachtigd om het lesgeld af te boeken d.m.v. een machtiging, of het lesgeld dient overgemaakt te worden op onze girorekening.
 • In geval van automatische incasso zal er éénmalig € 160,- worden geïncasseerd. In geval van facturatie bent u verplicht om het totale bedrag binnen 14 dagen over te schrijven op onze rekening na ontvangst van de factuur.

Bij facturatie brengen we eenmalig € 10,- administratiekosten in rekening.

Gebruik beeldmateriaal

Tijdens allerlei activiteiten zoals evenementen en optredens, kunnen er van leerlingen en medewerkers foto’s of filmpjes worden gemaakt. Indien u bezwaar hebt tegen gebruik van foto’s voor pr en sociale media, kunt u bezwaar indienen bij info@popscool.nl

Geldigheid

 • Deze bepalingen zijn geldig tot en met 31 augustus 2018.

Het Nederlands recht is van toepassing op de verbintenis. Typfouten voorbehouden.